វិធីសាស្រ្ដដាក់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារឲ្យ ONGAME888 ដោយរបៀបណា?

- ឧបកឧបករណ៍ជំនួយ
វិធីសាស្រ្ដដាក់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារឲ្យ ONGAME888 ដោយរបៀបណា?
តើខ្ញុំធ្វើវិធីសាស្រ្ដដាក់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារឲ្យ ONGAME888 ដោយរបៀបណា?

ជំហានទី ១៖

ធ្វើការចូលគេហទំព័រ Ongame888.com ដោយជោគជ័យ។ រួចចុចលើប្រអប់៖ បង្កើតគណនី 

ជំហានទី ២៖

អ្នកជ្រើសរើសវិធីដាក់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារ

ជំហានទី ៣៖

អ្នកយកគណនីធនាគាររបស់ Ongame888 ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ចូល។ (សំគាល់ៈ គណនីធនាគាររបស់ Ongame888 ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាញឹកញាប់)

- ជ្រើសរើសធនាគារ៖ ជ្រើសរើសធនាគារដែលអ្នកចង់ផ្ទេរប្រាក់ទៅ Ongame888 ។

បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសយកធនាគារនោះវានឹងបង្ហាញឈ្មោះ លេខគណនី និងសាខាគណនីធនាគាររបស់ Ongame888 ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

បន្ទាប់ពីផ្ទេរប្រាក់ទៅ Ongame888 អ្នកបន្តបំពេញបន្ថែមតារាងប្រកាសនេះដើម្បីជូនដំណឹងដល់ Ongame888 អំពីការផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នក។

- ចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់៖ អ្នកបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្ញើ៖ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកផ្ទេរប្រាក់ 500 ដុល្លារអ្នកបំពេញថាៈ 500 ។

- ដាក់ទឹកប្រាក់ក្នុងហ្គេម៖ អ្នកជ្រើសរើសហ្គេមដែលអ្នកចង់ដាក់ចូល។

- ឈ្មោះអ្នកផ្ញើរ៖ អ្នកបំពេញត្រឹមត្រូវឈ្មោះអ្នកផ្ញើរប្រាក់ (ម្ចាស់កាតគណនីផ្ញើប្រាក់)

- វិធីសាស្រ្ដទូទាត់៖ អ្នកជ្រើសរើសវិធីសា្រស្រ្ដផ្ញើប្រាក់ត្រឹមត្រូវដែលអ្នកបានធ្វើៈ ផ្ញើតាមរយៈInternet Banking ផ្ញើតាមរយៈ ATM ឬផ្ញើសាច់ប្រាក់នៅកន្លែងផ្ញើប្រាក់(WING, E MONEY, TRUE MONEY....)។

- ធនាគាររបស់អ្នក៖ ជ្រើសរើសធនាគារត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ញើប្រាក់ទៅ Ongame888 (មិនចាំបាច់បំពេញប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសផ្ញើសាច់ប្រាក់កន្លែងផ្ញើប្រាក់)

- លេខគណនីរបស់អតិថិជន៖ បំពេញត្រឹមត្រូវលេខគណនីរបស់អ្នកផ្ញើប្រាក់ (ម្ចាស់កាតគណនីប្រាក់) (មិនចាំបាច់បំពេញប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសផ្ញើសាច់ប្រាក់កន្លែងផ្ញើប្រាក់)

- កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាដាក់ប្រាក់៖ បំពេញកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាដែលអ្នកបានផ្ទេរប្រាក់។

- លេខកូដប្រតិបត្តិការ៖ បំពេញលេខកូដប្រតិបត្ដិការលើវិក្កយបត្រផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នក (ស្រេចចិត្ត)

ក្រោយពេលបំពេញព័ត៌មានខាងលើអស់ហើយសូមចុចជ្រើសរើស  ហើយសូមរង់ចាំ 5-15 នាទី។ Ongame888 នឹងធ្វើការ Update ប្រាក់ផ្ញើរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ទៅគណនីភ្នាល់ដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។


0.04431 sec| 1829.188 kb