លក្ខខ័ន្ដិក

- ឧបកឧបករណ៍ជំនួយ
លក្ខខ័ន្ដិក
លក្ខខ័ន្ដិក

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ongamec1/public_html/modules/news/views/news/default.php on line 44

ទំព័រនេះពន្យល់ពីសិទ្ធិរបស់អតិថិជននៅពេលចូលនិងប្រើគេហទំព័រ Ongame888.com

សូមអានច្បាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមុនពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬផលិតផលរបស់ Ongame888 ។ សូមចំណាំថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសុពលភាពដូចជាកិច្ចការប្តេជ្ញាស្របច្បាប់រវាងអតិថិជននិងក្រុមហ៊ុន Ongame888 (បានរៀបរាប់ក្នុងនេះជា Ongame888.com" ឬ "យើងខ្ញុំ") ម្ចាស់គេហទំព័រ: www.ongame888.com ។ និងកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទរបស់ Ongame888.com សេវាកម្មដែលត្រូវបានលើកឡើង (ដែលបានលើកឡើងខាងក្រោម) គឺអាចចូលចូលបាន (ហៅថា "គេហទំព័រ" ឬ "ទំព័រ") ។

 

បន្ថែមពីលើល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអតិថិជនគួរតែយោងទៅលើ គោលនយោបាយរក្សាសម្ងាត់ និងបទបញ្ជា គោលនយោបាយ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗទាក់ទងដល់ផលិតផលនិងប្រូម៉ូសិនដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ។ រួមជាមួយនឹងគោលនយោបាយផ្សេងទៀតយើងខ្ញុំអាចនឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជននៅពេលក្រោយ។

 

“នៅពេលចុចចូលប៊ូតុង "ចុះឈ្មោះ" និង/ឬ "បញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ" ក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការចុះឈ្មោះគណនីនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធី (ដែលបានកំណត់ខាងក្រោម) អតិថិជនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានបានរៀបរាប់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង គោលនយោបាយរក្សាសម្ងាត់ រាល់បទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងកមកមវិធីប្រូម៉ូសិនអាច ឬកែប្រែដោយយោងទៅតាមបទបញ្ញត្តិខាងក្រោម។ អតិថិជនចំណាំថាមិនគោរពតាម "កិច្ចព្រមព្រៀង" នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការដកចេញ, ការចាក់សោគណនី, ការលុបចោលសមតុល្យ និង/ឬ វិធានការផ្លូវច្បាប់សមរម្យផ្សេងទៀតដែលបានរៀបរាប់លម្អិតខាងក្រោម"។

 

ការចូលនិងប្រើប្រាស់ Ongame888.com នៅទូទាំងពិភពលោកបានយើងខ្ញុំផ្គត់ផ្គង់ផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម:

 

1. ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ Ongame888.com មានន័យថាអតិថិជនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះហើយមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលដំបូង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនព្រមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមនេះ សូមកុំចូលប្រើនិង/ឬចូលរួមក្នុងសេវាកម្មរបស់ Ongame888.com ។

2. Ongame888.com អាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅពេលណាក៏បាន។ អតិថិជនត្រូវតាមដានឱ្យបានទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអតថិជនបន្តប្រើ Ongame888.com មានន័យថាអតិថិជនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដែលបាន ឬជំនួស។ ប្រសិនបើអតិថិជនមិនយល់ព្រមជាមួយការផ្លាស់ប្តូរនោះអតិថិជនគួរតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Ongame888.com ។ ប្រសិនបើមានការជម្លោះណាកើតឡើងរវាងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនិងលក្ខខណ្ឌនៃទីផ្សារជាក់លាក់នីមួយៗដែលបានបង្ហោះនៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃ Ongame888.com នោះលក្ខខណ្ឌរបស់ទីផ្សារជាក់លាក់នីមួយៗនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។ ។

3. អតិថិជនយល់ព្រមប្រើប្រាស់តែ Ongame888.com សម្រាប់គោលបំណងស្របច្បាប់ហើយមិនបំពាន មានកំណត់ឬរារាំងសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃក្នុងការប្រើប្រាស់ Ongame888.com ។ ការហាមឃាត់បំពានឬធ្វើការប៉ះពាល់ឲ្យអ្នកដទៃ ការបង្ហោះមាតិកាអាសអាភាស បង្ករការរំខានឬធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងធម្មតានៅក្នុង Ongame888.com ។

 

អាជ្ញាប័ណ្ណ/ លិខិតកម្មសិទ្ធិបញ្ញា


0.04870 sec| 2060.875 kb