តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតគណនីនៅ ONGAME888?

- ឧបកឧបករណ៍ជំនួយ
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតគណនីនៅ ONGAME888?
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតគណនីនៅ ONGAME888?

ដើម្បីបង្កើតគណនីនៅ Ongame888 អតិថិជនគ្រាន់តែអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

ជំហានទ ១: ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ http://ongame888.com/cb

ជំហាន ២៖ ចុចលើប្រអប់ចុះឈ្មោះ

ជំហានទី ៣៖ បំពេញព័ត៌មានលើតារាងចុះឈ្មោះ

ក្រោយពេលបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់សូមចុចលើប្រអប់ចុះឈ្មោះដើម្បីបញ្ចប់។

សម្គាល់៖ ចុចលើរូបតំណាងទង់ជាតិភាសាហើយជ្រើសរើសភាសាប្រើប្រាស់របស់អតិថិជន។


0.03508 sec| 1802.656 kb