តើខ្ញុំអនុវត្តបញ្ជូលប្រាក់តាម ONGAME888 យ៉ាងដូចម្តេច?

- ឧបកឧបករណ៍ជំនួយ
តើខ្ញុំអនុវត្តបញ្ជូលប្រាក់តាម ONGAME888 យ៉ាងដូចម្តេច?

ជំហាន ១៖

ចុះឈ្មោះនៅលើ http://ongame888.com/cb ដើម្បីក្លាយជាសមាជិករបស់យើងខ្ញុំ។

ជំហាន ២៖

បន្ទាប់មកអតិថិជនធ្វើការចុះឈ្មោះជោគជ័យនឹងបានផ្តល់ជូនគណនីមួយរបស់ Ongame888.com ។

នៅពេលនោះសូមចូលជោគជ័យទៅលើគេហទំព័រ Ongame888.com។ ចុចលើប្រអប់៖ ដាក់ប្រាក់ ។

ជំហានទ ៣៖

អតិថិជនអាចផ្ទេរប្រាក់ដោយវិធីសាស្ត្រផ្ទេរប្រាក់សាកសមបំផុតសម្រាប់អតិថិជន។


0.05031 sec| 1799.563 kb