តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីពេលដែលខ្ញុំចង់ដកប្រាក់នៅ ONGAME888?

- ឧបកឧបករណ៍ជំនួយ
តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីពេលដែលខ្ញុំចង់ដកប្រាក់នៅ ONGAME888?
តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីពេលដែលខ្ញុំចង់ដកប្រាក់តាម ONGAME888?

អ្នកចង់ដកប្រាក់ដោយគ្រាន់តែអនុវត្តតាម ៣ ជំហានដូចខាងក្រោមៈ

ជំហានទី ១៖

ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកនៅៈ http://ongame888.com/cb

ជំហានទី ២៖

 អ្នកចុចលើរូបតំណាង  

បន្ទាប់មកចុចលើ ដកប្រាក់

អ្នកនឹងទៅដល់តារាងជូនដំណឹងដកប្រាក់។

ជំហានទី ៣៖

  បំពេញព័ត៌មានក្នុងតារាងប្រកាសដូចតទៅ:

 - ជ្រើសរើសធនាគារ៖ ចុចជ្រើសរើសធនាគារដែលអ្នកចង់ទទួលប្រាក់។

 - ចំនួនទឹកប្រាក់ដក់៖ អ្នកបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវការដក។ ឧទាហរណ៍ៈ ដក 300 ដុល្លារគឹបំពេញ 300 ។

- ជ្រើសរើសហ្គេម៖ អ្នកជ្រើសរើសគណនីភ្នាល់ដែលអ្នកចង់ដកប្រាក់។

- ឈ្មោះអ្នកទទួល៖ អ្នកត្រូវបំពេញត្រឹមត្រូវឈ្មោះរបស់អ្នកទទួលប្រាក់។

- 5 ខ្ទង់ចុងក្រោយលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក៖ បំពេញត្រឹមត្រូវ 5 ខ្ទង់ចុងក្រោយលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះគណនីនៅ Ongame888 ។

ក្រោយពេលបំពេញព័ត៌មានគ្រប់ហើយសូមជ្រើសរើសប៊ូតុង  ពី 5-20 នាទីក្រោយពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ការដកប្រាក់របស់អ្នកមានត្រឹមត្រូវយើងខ្ញុំនឹងផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីរបស់អ្នក។


0.04698 sec| 1814.938 kb