តារាងអត្រាកម្រៃជើងសារ (COMMISSIONS) ONGAME888

- ឧបកឧបករណ៍ជំនួយ
តារាងអត្រាកម្រៃជើងសារ (COMMISSIONS) ONGAME888
រូបអត្រាកម្រៃជើងសារ (COMMISSIONS) ONGAME888

ប្រាក់កម្រៃជើងសារ (Commission) ក្នុងការភ្នាល់តែងតែជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកលេងអាស្រ័យលើចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ដែលមេភ្នាល់នឹងបង់កម្រៃជើងសារផ្សេងៗគ្នា។

         ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកលេងអាជីពបញ្ហាប្រាក់កម្រៃជើងសារក្នុងការភ្នាល់គឺជាកង្វល់របស់អ្នក សូមមកកាន់មេភ្នាល់ Ongame888 ដែលជាមេភ្នាល់មានកិត្យានុភាពបំផុតនៅអាស៊ីដែលមានកម្មវិធីផ្ដល់កម្រៃជើងសារគ្មានដែនកំណត់។ មិនត្រូវការល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមការភ្នាល់ដោយមិនគិតពីការឈ្នះចាញ់ មិនគិតពីគូភ្នាល់ស្មើ។

អាស្រ័យលើអតិថិជនភាគច្រើនចូលរួមប្រភេទភ្នាល់ណាដែលជ្រើសរើសឲ្យខ្លួនឯងមេភ្នាល់សមរម្យហើយសងប្រាក់កម្រៃជើងសារខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រភេទការភ្នាល់នោះ។

មេភ្នាល់នីមួយៗនឹងមានអត្រាកម្រៃជើងសារផ្សេងៗគ្នាសូមស្វែងយល់ទៅកម្រៃជើងសារ (Commission)ល្អបំផុតនៅអាស៊ីរបស់ Ongame888 ។

  តារាងអត្រាកម្រៃជើងសារមេភ្នាល់ការភ្នាល់កីឡា៖            

មេភ្នាល់

គូភ្នាល់

HDP,Over/ Under, Odd /Even …

គូភ្នាល់   1X2/Outright/Correct Score/Total Goal…

គូភ្នាល់

Mix Parlay

855Bet

0.4%

0.4%

4%

TbsBet

0.4%

0.4%

4%

Ibet789

0.4%

0.4%

4%

 

តារាងអត្រាកម្រៃជើងសារមេភ្នាល់ជល់មាន់អនឡាញ(Chickenfighting Online)៖

មេភ្នាល់

គូភ្នាល់ Moron

គូភ្នាល់ Wala

គូភ្នាល់ BDD ( Both Dead Draw )

S128

1.25%

1.25%

1.25%

SV388

1.25%

1.25%

1.25%

 

តារាងអត្រាកម្រៃជើងសារមេភ្នាល់កាស៊ីណូ៖

មេភ្នាល់

អត្រាកម្រៃជើងសារ

Las Vegas

0.8%

SGD777

0.8%


0.05628 sec| 1850 kb