តារាងតម្លៃប្ដូររូបិយប័ណ្ណទៅជា USD

- ឧបកឧបករណ៍ជំនួយ
តារាងតម្លៃប្ដូររូបិយប័ណ្ណទៅជា USD
តារាងតម្លៃប្តូររូបិយប័ណ្ណនឹងត្រូវបាន Ongame888 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដល់អតិថិជន។

ដើម្បីភាពងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់អតិថិជនដែលបានលាតសន្ធឹងនៅច្រើនប្រទេសដើម្បីសម្រួលដល់ការដក និង ដាក់ប្រាក់។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 10/02/2020 រាល់ដំណើរការដក និង ដាក់ប្រាក់នៅ Ongame888 ត្រូវបានប្តូរទៅជារូបិយប័ណ្ណទូទៅគឺជា USD។ តារាងតម្លៃប្តូររូបិយប័ណ្ណនឹងត្រូវបាន Ongame888 ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដល់អតិថិជន។


0.04804 sec| 1798.352 kb