ព័ត៌មាន

ការភ្នាល់ជល់មាន់លស្របច្បាប់នៅប្រទេសហ្វីលីពីន

ការភ្នាល់ជល់មាន់លស្របច្បាប់នៅប្រទេសហ្វីលីពីន

Sabong គឺជាពាក្យប្រើក្នុងស្រុកសម្រាប់ជល់មាន់។ ក្នុងពេលវាជាផ្នែកមួយរបស់វប្បធម៌តំបន់ភ្នាល់ជល់មាន់ស្របច្បាប់ពេញនិយមនៅប្រទេសហ្វីលីពីន។

0.04253 sec| 1687.82 kb