ច្បាប់លេង

អ្នកលេងមាន 3 ជម្រើសដើម្បីដាក់ភ្នាល់: Player, Banker, ស្មើ

នៅពេលអ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ Cow Cow Baccarat សមតុល្យក្នុងផលិតផលរបស់អ្នកលេងត្រូវមានចំនួនស្មើឬខ្ពស់ជាងចំនួនការដាក់ភ្នាល់ 9 ដង (ការដាក់ភ្នាល់ x 9 ដងអត្រាចាញ់) ។ អ្នកលេងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងយល់ពីតម្រូវការនៃការភ្នាល់។

ទូទាត់:

លទ្ធផលឈ្នះជាមួយ

អត្រាឈ្នះភ្នាល់នៅពេលដាក់ Banker

អត្រាឈ្នះភ្នាល់នៅពេលដាក់ Player

អត្រាចាញ់ (x ប្រាក់ភ្នាល់)

1 ពិន្ទុ

1:1

1:1

1

2 ពិន្ទុ

2:1

2:1

2

3 ពិន្ទុ

3:1

3:1

3

4 ពិន្ទុ

4:1

4:1

4

5 ពិន្ទុ

5:1

5:1

5

6 ពិន្ទុ

6:1

6:1

6

7 ពិន្ទុ

7:1

7:1

7

8 ពិន្ទុ

8:1

8:1

8

9 ពិន្ទុ

8.55:1

8.55:1

9

ស្មើ

ពឹងផ្អែកលើច្បាប់លេងបៀរបស់ Baccarat

 

  • នៅពេលលទ្ធផលឈ្នះ = 9,ប្រព័ន្ធនឹងដក 5% កំរៃជើងសារ(commission)ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • នៅពេលលទ្ធផល, ពឹងផ្អែកលើតារាងខាងលើដើម្បីប្រាក់ចាញ់ភ្នាល់។

ឧទាហរណ៍ 1: P(A,2,5) = 8 ពីន្ទុឈ្នះ B(J,2,A) = 3 ពិន្ទុ

ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់លើ Player ប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នកនឹងមាន 8 ដងធៀបនឹងប្រាក់ដាក់ភ្នាល់

ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់លើ Banker ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវដក 8 ដងធៀបនឹងប្រាក់ដាក់ភ្នាល់។

ឧទាហរណ៍ 2: P(A,3,5) = 9 ពីន្ទុឈ្នះ B(J,2,A) = 3 ពិន្ទុ

ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់លើ Player ប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នកនឹងមាន 9 ដងធៀបនឹងប្រាក់ដាក់ភ្នាល់

ដកឲ្យ 5% កំរៃជើងសារ(commission)

ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់លើ Banker ប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវដក 9 ដងធៀបនឹងប្រាក់ដាក់ភ្នាល់

ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរ Player និង Banker មានពិន្ទុដូចគ្នាលទ្ធផលនឹងស្មើ

ប្រសិនបើអ្នកភ្នាល់ Player ឬ Banker ហើយលទ្ធផលគឺស្មើររាល់ការដាក់ភ្នាល់នឹងបានសងវិញ។

ប្រសិនបើអ្នកលេងភ្នាល់ស្មើហើយលទ្ធផលគឺស្មើ ប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នកគឺ 8:1

ប្រសិនបើបន្ទាត់បញ្ជូនមានបញ្ហា ខុសឬវីដេអូផ្អាកនៅពេលចាប់ផ្តើមក្ដាភ្នាល់ ដោយផ្អែកលើច្បាប់ល្បែងបច្ចុប្បន្ននឹងបន្តរហូតដល់បញ្ចប់។

នៅពេលបន្ទាត់បញ្ជូនមានបញ្ហា លទ្ធផលក្ដាបៀនឹងបានកត់ត្រាទុក។ ប្រសិនបើក្ដាបៀមិនអាចចាប់ផ្តើមក្ដាបៀនឹងបានលុបចោលហើយប្រាក់ដាក់ភ្នាល់ទាំងអស់នឹងបានសងវិញ។

អត្រាអតិបរមា RTP របស់ល្បែង (អាចប្រើបានសម្រាប់តែ Baccarat) គឺ 98,94% ។

 

ភ្នាល់ឆ្នោត LOTTO គឺជាហ្គេមឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសចិនជាមួយនឹងការភ្នាល់ 3 ឬ 5 លេខ ផ្អែកលើលទ្ធផលផ្លូវការនូវគ្រប់ពានរង្វាន់ឆ្នោត 3 ឬ 5 លេខពីស្ថានីយ៍ដូចជាឆ្នោតសង្គមចិន 3D (ឬ SWL 3D ចិន) ឈុងឈីង ស៊ីងស៊ី សៀងហៃ ធានជីន និងស៊ីងជាំង។

លទ្ធផលឆ្នោតគឺជាការរួមបញ្ចូល 3 រឺ 5 លេខតាមលំដាប់លំដោយត្រឹមត្រូវពីស្តាំទៅឆ្វេងហើយបានទូទាត់តាមលទ្ធផលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងពេលវេលាចាប់ឆ្នោតនៃទំព័រឆ្នោតផ្លូវការ។

ប្រសិនបើមួយការចាប់ឆ្នោតជាក់លាក់មិនមានលទ្ធផលពីទំព័រឆ្នោតផ្លូវការក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងការភ្នាល់ឆ្នោតទាំងអស់របស់វេនបង្វិលស្រដៀងគ្នានឹងបានលុបចោលហើយទឹកប្រាក់ភ្នាល់នឹងត្រូវបានសងវិញ។

រាល់ការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការវេនបង្វិលនោះនៅទំព័រឆ្នោតជាផ្លូវការក្រោយ 24 ម៉ោងនឹងមិនបានទទួលយកទេ។

ទំព័រឆ្នោតជាផ្លូវការនិងប្រភេទភ្នាល់ជាក់លាក់នៅទំព័រភ្នាល់ឆ្នោតមានដូចខាងក្រោម:

ល.រ

គ្រប់ប្រភេទភ្នាល់

1

Sic/Bo  របស់មួយលេខបញ្ជាក់

2

សេស/គួ របស់មួយលេខបញ្ជាក់

3

1 លេខបញ្ជាក់

4

2 លេខបញ្ជាក់

5

3 លេខបញ្ជាក់

6

Sic/Bo  របស់សរុប 2 លេខបញ្ជាក់

7

សេស/គួ របស់សរុប 2 លេខបញ្ជាក់

8

Sic/Bo  របស់សរុប 3 លេខជាក់លាក់

9

សេស/គួ របស់សរុប 3 លេខបញ្ជាក់

10

សរុបរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

11

ចន្លោះរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

12

1 លេខរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

13

2 លេខរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

14

2 លេខ(ដូចគ្នា) របស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

15

3 លេខ (ក្រុម 3x6 ) របស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

16

3 លេខ (ក្រុម 3x3 ) របស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

17

3 លេខ (ដូចគ្នា) របស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

 

ស្ថានីយ៍ឆ្នោតជាផ្លូវការ

ចំនួនបាល់ដក

China SWL 3D

3

ឈុងឈីង

5

ស៊ីងស៊ី

5

សៀងហៃ

3

ធានជីន

5

ស៊ីងជាំង

5

អត្ថន័យជាក់លាក់ប្រភេទភ្នាល់ដូចខាងក្រោម:

1. Sic/Bo  របស់មួយលេខបញ្ជាក់

ប្រភេទភ្នាល់

Sic

Bo

អត្រាភ្នាល់

1.95

1.95

ដាក់ភ្នាល់ក្នុងលេខតែមួយរវាង 0 ទៅ 9 និង Sic ឬ Bo

Bo: 0, 1, 2, 3, 4

Sic: 5, 6, 7, 8, 9

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើ "Bo" នៅលេខទី 3. លទ្ធផលគឺ 279 លេខទី 3 គឺ "2" នេះគឺជាលេខ Bo ដូច្នេះការភ្នាល់នឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 1.95 = 19.5$

2. សេស/គូ របស់មួយលេខបញ្ជាក់

ប្រភេទភ្នាល់

សេស

គូ

        អត្រាភ្នាល់

1.95

1.95

 

ភ្នាល់ដាក់ក្នុងមួយចំនួនពី 0 ទៅ 9 និង សេសឬគូ

សេស1, 3, 5, 7, 9 
គូ0, 2, 4, 6, 8

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើ "គូ" នៅលេខទីមួយ។ លទ្ធផលគឺ 368 លេខទី 1 ជា "8" នេះគឺជាលេខគូដូច្នេះការភ្នាល់នឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 1.95 = 19.5$

3. លេខបញ្ជាក់

ប្រភេទភ្នាល់

0 ~ 9

អត្រាភ្នាល់

9.5

ដាក់ភ្នាល់ក្នុងមួយចំនួនបញ្ជាក់ណាមួយពី 0 ទៅ 9 (លេខទី 1 ទី 2 ទី 3 ។ ល។ )

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើលេខ "6" នៅលេខទី 2។ លទ្ធផលគឺ 15863 លេខទី 2 ជា "6" ដូច្នេះការភ្នាល់នឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 9.5 = 95$

4. លេខបញ្ជាក់

ប្រភេទភ្នាល់

00 ~ 99

អត្រាភ្នាល់

95

ដាក់ភ្នាល់ពីរលេខបញ្ជាក់ពី 0 ទៅ 9 តាមជ្រើសរើសចៃដន្យ 2 ទីតាំងណាមួយពីលេខទីប្រាំ លេខទីបួន លេខទីបី លេខទីពីរ និងលេខទីមួយ

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើលេខ "1" និង "6" ឲ្យលេខទីប្រាំនិងលេខទីពីរ លទ្ធផលគឺ 15863 លេខទីប្រាំនិង លេខទីពីរវេននីមួយៗជា "1" និង "6" ដូចគ្នាជាមួយ 2 លេខជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់ ដូច្នេះការភ្នាល់នឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 95 = 950$

5. លេខបញ្ជាក់

ប្រភេទភ្នាល់

000 ~ 999

អត្រាភ្នាល់

920

ដាក់ភ្នាល់បីលេខបញ្ជាក់ពី 0 ទៅ 9 ឲ្យ 3 លេខចុងក្រោយ (លេខទីបី លេខទីពីរ និងលេខទីមួយ) ឬ 3 លេខនៅកណ្ដាល (លេខទីបួន លេខទីបី និងលេខទីពីរ) ឬ 3 ខ្ទង់ដំបូង (លេខទីប្រាំ លេខទីបួននិងលេខទីបី) ។

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើលេខ "1" "5" និង "8" ឲ្យលេខទីប្រាំ លេខទីបួន និងលេខទីបី។ លទ្ធផលគឺ 15863 លេខទីប្រាំ លេខទីបួន និងលេខទីបី វេននីមួយៗជា "1" "5" និង "8" ដូចគ្នាជាមួយ 2 លេខជ្រើសរើសដាក់ភ្នាល់ ដូច្នេះការភ្នាល់នឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 920 = 9200$

6. Sic/Bo  របស់សរុប 2 លេខបញ្ជាក់

ប្រភេទភ្នាល់

Sic

Bo

អត្រាភ្នាល់

1.95

1.95

ដាក់ភ្នាល់ឲ្យលេខចុងក្រោយរបស់សរុប 2 លេខបញ្ជាក់តាមការជ្រើសរើសចៃដន្យ 2 ទីតាំងណាមួយពីលេខទីប្រាំ លេខទីបួន លេខទីបី លេខទីពីរ និងលេខទីមួយ ។

Sic0, 1, 2, 3, 4 
Bo5, 6, 7, 8, 9

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើ " Sic" ឲ្យលេខទីប្រាំ និងលេខទីបី។ លទ្ធផលគឺ 15863 សរុបរបស់លេខទីប្រាំ និងលេខទីបីជា 1 + 8 = 9 និងលេខចុងក្រោយជា "9" នេះជាលេខ " Sic" ដូច្នេះការភ្នាល់នោះនឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 1.95 = 19.5$

7. សេស/គួ របស់សរុប 2 លេខបញ្ជាក់

ប្រភេទភ្នាល់

សេស

គូ

អត្រាភ្នាល់

1.95

1.95

ដាក់ភ្នាល់ឲ្យលេខចុងក្រោយរបស់សរុប 2 លេខបញ្ជាក់តាមការជ្រើសរើសចៃដន្យ 2 ទីតាំងណាមួយពីលេខទីប្រាំ លេខទីបួន លេខទីបី លេខទីពីរ និងលេខទីមួយ ។

សេស: 1, 3, 5, 7, 9 
គូ0, 2, 4, 6, 8

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើ " សេស" ឲ្យលេខទីប្រាំ និងលេខទីបី។ លទ្ធផលគឺ 15863 សរុបរបស់លេខទីប្រាំ និងលេខទីបីជា 1 + 8 = 9 និងលេខចុងក្រោយជា "9" នេះជាលេខ " សេស" ដូច្នេះការភ្នាល់នោះនឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 1.95 = 19.5$

8. Sic/Bo  របស់សរុប 3 លេខជាក់លាក់

ប្រភេទភ្នាល់

Sic

Bo

អត្រាភ្នាល់

1.95

1.95

ដាក់ភ្នាល់ឲ្យលេខចុងក្រោយរបស់សរុបបីលេខបញ្ជាក់ពី 3 ចុងក្រោយ(លេខទីបី លេខទីពីរ និងលេខទីមួយ) ឬ 3 លេខនៅកណ្ដាល (លេខទីបួន លេខទីបី និងលេខទីពីរ) ឬ 3 ខ្ទង់ដំបូង (លេខទីប្រាំ លេខទីបួននិងលេខទីបី) ។

Sic0, 1, 2, 3, 4 
Bo5, 6, 7, 8, 9

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើ " Bo" ឲ្យលេខទីប្រាំ លេខទីបួន និងលេខទីបី។ លទ្ធផលគឺ 15863 សរុបរបស់លេខទីប្រាំ លេខទីបួន និងលេខទីបីជា 1 + 5 + 8 = 14 និងលេខចុងក្រោយជា "4" នេះជាលេខ "Bo" ដូច្នេះការភ្នាល់នោះនឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 1.95 = 19.5$

9. សេស/គួ របស់សរុប 3 លេខបញ្ជាក់

ប្រភេទភ្នាល់

សេស

គូ

អត្រាភ្នាល់

1.95

1.95

ដាក់ភ្នាល់ឲ្យលេខចុងក្រោយរបស់សរុបបីលេខបញ្ជាក់ពី 3 ចុងក្រោយ(លេខទីបី លេខទីពីរ និងលេខទីមួយ) ឬ 3 លេខនៅកណ្ដាល (លេខទីបួន លេខទីបី និងលេខទីពីរ) ឬ 3 ខ្ទង់ដំបូង (លេខទីប្រាំ លេខទីបួននិងលេខទីបី) ។

សេស: 1, 3, 5, 7, 9
គូ0, 2, 4, 6, 8

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើ "គូ" ឲ្យលេខទីប្រាំ លេខទីបួន និងលេខទីបី។ លទ្ធផលគឺ 15863 សរុបរបស់លេខទីប្រាំ លេខទីបួន និងលេខទីបីជា 1 + 5 + 8 = 14 និងលេខចុងក្រោយជា "4" នេះជាលេខ "គូ" ដូច្នេះការភ្នាល់នោះនឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 1.95 = 19.5$

10. សរុបរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

ប្រភេទភ្នាល់

(0~6), (21~27)

(7, 20)

(8, 19)

(9, 18)

(10, 17)

(11,16)

(12, 15)

(13, 14)

អត្រាភ្នាល់

9

20

16

14

12

11

10

10

ការភ្នាល់ឲ្យលេខទីមួយ លេខទីពីរ និងលេខទីបី ស្ថិតនៅក្នុងជួរជាក់លាក់ឲ្យមុន ឬមួយលេខជាក់ស្ដែង។

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើ "21-27" ឲ្យសរុបរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតា។  លទ្ធផលគឺ 19869 សរុបរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតាជា 8 + 6 + 9 = 23 និង "23" ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី "21 ដល់ 27 " ដូច្នេះការភ្នាល់នោះនឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 8.68 = 86.8$

11. ចន្លោះរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

ប្រភេទភ្នាល់

(0)

(1, 9)

(2, 8)

(3, 7)

(4, 6)

(5)

អត្រាភ្នាល់

71

14

8

6

5.5

5

ដាក់ភ្នាល់លើចន្លោះក្នុងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងរបស់លេខទីមួយ លេខទីពីរ និងលេខទីបី ។ ចន្លោះរបស់លេខលេខទីមួយ លេខទីពីរ និងលេខទីបី នឹងបានគណនាដោយផ្អែកលើភាពខុសគ្នារវាងរបស់លេខធំបំផុតនិងលេខតូចបំផុតក្នុងលេខទីមួយ លេខទីពីរ និងលេខទីបី ។

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើ "5" ចន្លោះរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតា។  លទ្ធផលគឺ 20166 ចន្លោះរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតាជា 6 - 1 = 5 ដូច្នេះការភ្នាល់នោះនឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 5 = 50$

12. លេខរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា:

ប្រភេទភ្នាល់

0~9

អត្រាភ្នាល់

3

ដាក់ភ្នាល់លើមួយលេខជាក់ស្តែងរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតាគឺពី 0 ទៅ 9 ។ ការភ្នាល់ឈ្នះប្រសិនបើលេខណាមួយរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតា ក្នុងលទ្ធផលដូចគ្នាបានជ្រើសរើសដោយមិនគិតពីទីតាំងណា។

ប្រាក់សងមកវិញនឹងមិនគុណជាមួយចំនួនដងបង្ហាញរបស់លេខជ្រើសរើសក្នុងលទ្ធផល។

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើលេខ "8" ក្នុងគ្រប់លេខ "រាប់រយ" "រាប់សិប" "ឯកតា" ។  លទ្ធផលគឺ 15867 លេខ 8 បង្ហាញក្នុងក្រុម រាប់រយ រាប់សិប ឯកតាជា និងដូចគ្នាជាមួយចំនួនអ្នកលេងរើសដូច្នេះការភ្នាល់នោះនឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 3 = 30$

13.  លេខរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា:

ប្រភេទភ្នាល់

2 លេខ

អត្រាភ្នាល់

14

ដាក់ភ្នាល់លើលេខជាក់ស្តែងពី 0 ទៅ 9 ឲ្យ 2 លេខរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតា ការភ្នាល់ឈ្នះប្រសិនបើ 2 លេខណាមួយរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតា ក្នុងលទ្ធផលដូចគ្នាបានជ្រើសរើសដោយមិនគិតពីទីតាំងណា។

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើលេខ "1" និង "8" ឲ្យ 2 លេខរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតា។  លទ្ធផលគឺ 15187 លេខ 1 និង 8 បង្ហាញក្នុងក្រុមរាប់រយ រាប់សិប ឯកតា និងដូចគ្នាជាមួយចំនួនអ្នកលេងរើសដូច្នេះការភ្នាល់នោះនឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 14 = 140$

14.  លេខ(ដូចគ្នា) របស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

ប្រភេទភ្នាល់

2 លេខ(ដូចគ្នា)

អត្រាភ្នាល់

28

ដាក់ភ្នាល់ឲ្យ 2 លេខម្ដងទៀតពី 0 ទៅ 9 ក្នុង 2 ខ្ទង់លេខរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតា ការភ្នាល់ឈ្នះប្រសិនបើ 2 ខ្ទង់លេខណាមួយរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតា ក្នុងលទ្ធផលដូចគ្នាបានជ្រើសរើសដោយមិនគិតពីទីតាំងណា។

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើលេខ "1" និង "1" ក្នុង 2 ខ្ទង់លេខរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតា។  លទ្ធផលគឺ 35181 លេខ 1 បង្ហាញ 2 ដងក្នុងក្រុមរាប់រយ រាប់សិប ឯកតា និងដូចគ្នាជាមួយចំនួនអ្នកលេងរើស ដូច្នេះការភ្នាល់នោះនឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 28 = 280$

15.  លេខ (ក្រុម 3x6 ) របស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

ប្រភេទភ្នាល់

3 លេខ(ក្រុម 3x6)

អត្រាភ្នាល់

140

ដាក់ភ្នាល់ក្នុង 3 ចំនួនលេខផ្សេងៗគ្នាពី 0 ទៅ 9 នៅក្នុង 3 ខ្ទង់លេខរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតា។ ការភ្នាល់ឈ្នះប្រសិនបើណាមួយ 3 លេខក្នុងលទ្ធផលរបស់ក្រុមរាប់រយ រាប់សិប ឯកតា ដូចគ្នាជាមួយបានជ្រើសរើសដោយមិនគិតពីទីតាំងណា។

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើគ្រប់លេខ "1" "3" និង "5" ក្នុងក្រុមរាប់រយ រាប់សិប ឯកតា។  លទ្ធផលគឺ 37513 លេខ "3" "1" និង "5" បង្ហាញក្នុងក្រុមរាប់រយ រាប់សិប ឯកតា និងដូចគ្នាជាមួយគ្រប់លេខបានជ្រើសរើស ដូច្នេះការភ្នាល់នោះនឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 140 = 1400$

ប្រសិនបើលទ្ធផលជា 37531, 37135, 37153, 37315 ឬ 37351 លទ្ធផលភ្នាល់នឹងឈ្នះជាមួយចំនួនប្រាក់សងមកវិញដូចគ្នា។

16.  លេខ (ក្រុម 3x3 ) របស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា

ប្រភេទភ្នាល់

3 លេខ(ក្រុម 3x3)

អត្រាភ្នាល់

280

ដាក់ភ្នាល់ឲ្យពីរលេខម្ដងទៀតនិងមួយលេខផ្សេងទៀតណាមួយពី 0 ទៅ 9 នៅក្នុង 3 ខ្ទង់លេខរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតាក្នុងលទ្ធផលដូចគ្នាជាមួយលេខបានជ្រើសរើសដោយមិនគិតពីទីតាំងណា។

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើគ្រប់លេខ "1" "1" និង "4" ក្នុង 3 ខ្ទង់លេខរាប់រយ រាប់សិប ឯកតា។  លទ្ធផលគឺ 42114 គ្រប់លេខ "1" "1" និង "1" បង្ហាញក្នុងក្រុមរាប់រយ រាប់សិប ឯកតា និងដូចគ្នាជាមួយគ្រប់លេខអ្នកលេងបានជ្រើសរើស ដូច្នេះការភ្នាល់នោះនឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 280 = 2800$

ប្រសិនបើលទ្ធផលជា 42141 ឬ 42411 លទ្ធផលភ្នាល់នឹងឈ្នះជាមួយចំនួនប្រាក់សងមកវិញដូចគ្នា។

17.  លេខ (ដូចគ្នា) របស់រាប់រយ រាប់សិបនិងឯកតា

ប្រភេទភ្នាល់

3 លេខ(ក្រុម 3x3)

អត្រាភ្នាល់

280

ដាក់ភ្នាល់ឲ្យបីលេខពី 0 ទៅ 9 ក្នុងលេខរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតា។ ការភ្នាល់ឈ្នះប្រសិនបើណាមួយ 3 លេខរបស់រាប់រយ រាប់សិប ឯកតាក្នុងលទ្ធផលដូចគ្នាជាមួយគ្រប់លេខបានជ្រើសរើសដោយមិនគិតពីទីតាំងណា។

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ភ្នាល់ 10$ លើគ្រប់លេខ "1" "1" និង "1" ក្នុង 3 ឲ្យលេខរាប់រយ រាប់សិប ឯកតា។  លទ្ធផលគឺ 37111 លេខ "1" បង្ហាញ 3 ដងក្នុងក្រុមរាប់រយ រាប់សិប ឯកតា និងដូចគ្នាជាមួយគ្រប់លេខអ្នកលេងបានជ្រើសរើស ដូច្នេះការភ្នាល់នោះនឹងឈ្នះ។

ទូទាត់: 10$ x 750 = 7500$

ទូទាត់:

ល.រ

ប្រភេទភ្នាល់/ជ្រើសរើស

ទូទាត់ %

1

Sic/Bo  របស់មួយលេខបញ្ជាក់

97.50%

2

សេស/គួ របស់មួយលេខបញ្ជាក់

97.50%

3

1 លេខបញ្ជាក់

95.00%

4

2 លេខបញ្ជាក់

95.00%

5

3 លេខបញ្ជាក់

98.00%

6

Sic/Bo  របស់សរុប 2 លេខបញ្ជាក់

97.50%

7

សេស/គួ របស់សរុប 2 លេខបញ្ជាក់

97.50%

8

Sic/Bo  របស់សរុប 3 លេខជាក់លាក់

97.50%

9

សេស/គួ របស់សរុប 3 លេខបញ្ជាក់

97.50%

10

សរុបរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា(0~6, 21~27)

75.60%

11

សរុបរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា(7, 20)

72.00%

12

សរុបរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា(8, 19)

72.00%

13

សរុបរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា(9, 18)

77.00%

14

សរុបរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា(10, 17)

75.60%

15

សរុបរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា(11, 16)

75.90%

16

សរុបរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា(12, 15)

73.00%

17

សរុបរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា(13, 14)

75.00%

18

ចន្លោះរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា(0)

71.00%

19

ចន្លោះរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា (1, 9)

75.60%

20

ចន្លោះរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា (2, 8)

76.80%

21

ចន្លោះរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា(3, 7)

75.60%

22

ចន្លោះរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា(4, 6)

79.20%

23

ចន្លោះរបស់រាប់រយ រាប់សិប និងឯកតា(5)

75.00%

24

1 លេខ

81.30%

25

2 លេខ

75.60%

26

2 លេខ (ដូចគ្នា)

78.40%

27

3 លេខ (ក្រុម 3x6)

84.00%

28

3 លេខ (ក្រុម 3x3)

84.00%

29

3 លេខ (ដូចគ្នា)

75.00%

 

ការភ្នាល់ល្បែង Keno របស់យើងខ្ញុំគឺផ្អែកលើលទ្ធផលផ្ទាល់នៅទីផ្សារ Keno ចិន(ប៉េកាំង) ប្រទេសស្លូវ៉ានី កាណាដា កាណាដាខាងលិច ម៉ាល់ត៍ និងប្រទេសអូស្រ្តាលី។ Keno គឺជាល្បែងដែលរួមមាន 20 គ្រាប់បាល់លេខដែលបានដកចៃដន្យក្នុងសរុប 80 បាល់វាយលេខចាប់ពី 01 ដល់ 80 ។

ក្នុងករណីលទ្ធផលមិនត្រូវបានផ្តល់ជូននិងបញ្ជាក់ពីទីផ្សារ Keno ផ្ទាល់ក្រោយពេល 24 ម៉ោងការដាក់ភ្នាល់លើការដកប្រាក់ស្រដៀងគ្នានឹងត្រូវបានលុបចោល។ រាល់ការធ្វើកែប្រែលទ្ធផលដែលធ្វើឡើងដោយទីផ្សារ Keno ផ្ទាល់ក្រោយពី 24 ម៉ោងមិនត្រូវបានទទួលយកទេ។

របៀបលេង

នៅពេលចូលទៅកាន់ហ្គេមអ្នកនឹងឃើញទីផ្សារផ្សេងគ្នាដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ចុចលើជម្រើសនៃការភ្នាល់នៅលើទីផ្សារដែលអ្នកចង់ភ្នាល់។ សំបុត្រភ្នាល់នឹងបានបង្ហាញអ្នកបញ្ចូលទឹកប្រាក់ភ្នាល់លើសំបុត្រភ្នាល់។

បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវចុចចូលប៊ូតុង "ដាក់ភ្នាល់" ដើម្បីបញ្ជាក់ការភ្នាល់បានដាក់។ អ្នកអាចចុចលើប៊ូតុង "បោះបង់" ដើម្បីបោះបង់ការភ្នាល់ដែលបានជ្រើសរើស។ រាល់ការភ្នាល់ដែលមិនបានបញ្ជាក់នឹងមិនបានប្រព័ន្ធទទួលយក។

អ្នកអាចចុចលើផ្នែក "ភ្នាល់មិនទាន់សងមកវិញ" ដើម្បីពិនិត្យព័ត៌មានលំអិតការភ្នាល់បានដាក់។ នៅពេលការភ្នាល់បានសងមកវិញលទ្ធផលភ្នាល់នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រ "សេចក្តីថ្លែងការណ៍" ។ ក្នុងករណីដែលការបង្វិលបានលុបចោលការភ្នាល់ទាំងអស់សម្រាប់វេននោះនឹងត្រូវបានលុបចោល។

ប្រភេទភ្នាល់

ការភ្នាល់ Keno របស់យើងខ្ញុំជំនួយប្រភេទនៃការភ្នាល់ដូចខាងក្រោមលទ្ធផលបានគណនាដោយផ្អែកលើការរួមបញ្ចូលគ្នារបស់ 20 បាល់លេខបានដកចេញនៅលើប្រព័ន្ធ Keno នីមួយៗនិងពេលវេលានៃការដកប្រាក់ស្រដៀង:

Sic/Bo/សរុប 810

សេស/គូ

គ្រប់លេខសេស/គ្រប់លេខគូ/ស្មើ

បន្តបន្ទាប់ Sic/Bo & សេស/គូ

លើ/ក្រោម/ស្មើ

ធាតុប្រាំ

គុជខ្យង

បទបញ្ញត្តិប្រភេទភ្នាល់នីមួយៗជាក់ស្ដែងដូចខាងក្រោម

ប្រភេទភ្នាល់: Sic,Bo, សរុប 810

ប្រភេទភ្នាល់

Sic

សរុប 810

Bo

អត្រាភ្នាល់

1.95

108

1.95

Sic: ចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកចេញធំជាង 810

Bo: ចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកចេញតូចជាង 810

សរុប 810: ចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកចេញស្មើ 810

ឧទាហរណ៍

លទ្ធផលដក: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 និង 76 ។

ចំនួនពិន្ទុសរុប: 729

លទ្ធផលភ្នាល់: 729 គឺតិចជាង 810 ដូច្នេះភ្នាល់ " Bo" ឈ្នះ។

ប្រាក់ភ្នាល់: 50 VND

ប្រាក់សងមកវិញ: 50 VND x 1.95 = 97.5 VND

នៅពេលពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដក 810 គ្រប់ការភ្នាល់ឲ្យគ្រប់ជម្រើសដូចខាងក្រោមនឹងត្រូវបានសងប្រាក់វិញ:

Sic

Bo

Sic សេស

Bo សេស

Sic គូ

Bo គូ

ប្រភេទភ្នាល់: សេស, គូ

ប្រភេទភ្នាល់

សេស

គូ

អត្រាភ្នាល់

1.95

1.95

សេស: ខ្ទង់លេខចុងក្រោយនៃចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកចេញគឺមួយលេខសេស

គូ: ខ្ទង់លេខចុងក្រោយនៃចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកចេញគឺមួយលេខគូ

ឧទាហរណ៍

លទ្ធផលដក: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 និង 76 ។

ចំនួនពិន្ទុសរុប: 729

លទ្ធផលភ្នាល់: ខ្ទង់លេខចុងក្រោយរបស់ 729 គឺជាលេខប្រាំបួន (9) នេះគឺជាលេខសេសដូច្នេះការភ្នាល់ "សេស" នឹងឈ្នះ។

ប្រាក់ភ្នាល់: 50 VND

ប្រាក់សងមកវិញ: 50 VND x 1.95 = 97.5

III. ប្រភេទភ្នាល់: គ្រប់លេខសេស, គ្រប់លេខគូ, ស្មើ

ប្រភេទភ្នាល់

គ្រប់លេខសេស

ស្មើ

គ្រប់លេខគូ

អត្រាភ្នាល់

2.3

4.3

2.3

គ្រប់លេខសេស: ក្នុងសរុបចំនួន 20 បាល់បានដក ជាង 10 បាល់មានលេខជាគ្រប់លេខសេស

គ្រប់លេខគូ: ក្នុងសរុបចំនួន 20 បាល់បានដក ជាង 10 បាល់មានលេខជាគ្រប់លេខគូ

ស្មើ: ក្នុងសរុបចំនួន 20 បាល់បានដក មានត្រឹមត្រូវ 10 បាល់មានលេខសេសនិង 10 បាល់មានលេខគូ។

ឧទាហរណ៍

លទ្ធផលដក: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 និង 76 ។

លទ្ធផលភ្នាល់: មាន 11 លេខគូ (04,10,18,20,22,24,26,44,54,66,76) និង 9 លេខសេស(03,13,33,39,41,43,57, 61,75) ។ លេខគូច្រើនជាង 10 បាល់ដូច្នេះភ្នាល់ "គ្រប់លេខគូ" ឈ្នះ។

ប្រាក់ភ្នាល់: 50 VND

ប្រាក់សងមកវិញ: 50 VND x 2.3 = 115 VND

ប្រភេទភ្នាល់: ភ្នាល់បន្តបន្ទាប់ Sic/Bo & សេស/គូ

ប្រភេទភ្នាល់

Sic/សេស

Bo/សេស

Sic/គូ

Bo/គូ

អត្រាភ្នាល់

3.7

3.7

3.7

3.7

Sic/សេស: ចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកចេញធំជាង 810 និងខ្ទង់លេខចុងក្រោយចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកជាមួយលេខសេស

Bo/សេស: ចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកចេញតូចជាង 810 និងខ្ទង់លេខចុងក្រោយចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកជាមួយលេខសេស

Sic/គូ: ចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកចេញធំជាង 810 និងខ្ទង់លេខចុងក្រោយចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកជាមួយលេខគូ

Bo/គូ: ចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកចេញតូចជាង 810 និងខ្ទង់លេខចុងក្រោយចំនួនពិន្ទុសរុបរបស់ 20 បាល់បានដកជាមួយលេខគូ

ឧទាហរណ៍

លទ្ធផលដក: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 និង 76 ។

ចំនួនពិន្ទុសរុប: 729

លទ្ធផលភ្នាល់: 729 តូចជាង 810 និងលេខចុងក្រោយគឺជាលេខប្រាំបួន (9) គឺជាលេខសេសដូច្នេះការភ្នាល់ " Bo/សេស" ឈ្នះ។

ប្រាក់ភ្នាល់: 50 VND

ប្រាក់សងមកវិញ: 50 VND x 3.7 =185 VND

ប្រភេទភ្នាល់: លើ, ក្រោម, ស្មើ

ប្រភេទភ្នាល់

លើ

ស្មើ

ក្រោម

អត្រាភ្នាល់

2.3

4.3

2.3

លើ: ក្នុងសរុបចំនួន 20 បាល់បានដក ជាង 10 បាល់មានលេខនៅក្នុងចន្លោះរវាង 01-40

ក្រោម: ក្នុងសរុបចំនួន 20 បាល់បានដក ជាង 10 បាល់មានលេខនៅក្នុងចន្លោះរវាង 41-80

ស្មើ: ក្នុងសរុបចំនួន 20 បាល់បានដក ជាង 10 បាល់មានលេខនៅក្នុងចន្លោះរវាងពី 01-40 និង 10 បាល់មានលេខនៅក្នុងចន្លោះរវាងពី 41 ទៅ 80 ។

ឧទាហរណ៍

លទ្ធផលដក: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 និង 76 ។

លទ្ធផលភ្នាល់: មាន 11 លេខ (03,04,10,13,18,20,22,24,26,33,39) នៅចន្លោះពី 01-40 និង 9 លេខ (41,43,44,54,57, 61,66,75,76) ស្ថិតនៅចន្លោះ 41 - 80 ។ ដូច្នេះភ្នាល់ "លើ" ឈ្នះ។

ប្រាក់ភ្នាល់: 50 VND

សងមកវិញ: 50 VND x 2.3 =115 VND

ប្រាក់សងមកវិញ: 5 ធាតុ (KIM, ROSE, HYDRAULIC, FIRE & TURN)

ប្រភេទភ្នាល់

KIM

ROSE

HYDRAULIC

FIRE

TURN

អត្រាភ្នាល់

9.2

4.6

2.4

4.6

9.2

KIM: សរុបចំនួនពិន្ទុរបស់ 20 បាល់បានដកចេញស្ថិតនៅចន្លោះរវាងពី 210-695

ROSE: សរុបចំនួនពិន្ទុរបស់ 20 បាល់បានដកចេញស្ថិតនៅចន្លោះរវាងពី 696-763

HYDRAULIC: សរុបចំនួនពិន្ទុរបស់ 20 បាល់បានដកចេញស្ថិតនៅចន្លោះរវាងពី 764-855

FIRE: សរុបចំនួនពិន្ទុរបស់ 20 បាល់បានដកចេញស្ថិតនៅចន្លោះរវាងពី 856-923

TURN: សរុបចំនួនពិន្ទុរបស់ 20 បាល់បានដកចេញស្ថិតនៅចន្លោះរវាងពី 924-1410

ឧទាហរណ៍

លទ្ធផលដក: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 និង 76 ។

សរុបចំនួនពិន្ទុ: 729

លទ្ធផលភ្នាល់: 729 ស្ថិតនៅចន្លោះ 696-763 ដូច្នេះការភ្នាល់ " ROSE" ឈ្នះ

ប្រាក់ភ្នាល់: 50 VND

ប្រាក់សងមកវិញ: 50 VND x 4.6 = 230 VND

VII.  ប្រភេទភ្នាល់: គុជខ្យង

ក្នុងការភ្នាល់ គុជខ្យង អ្នកលេងនឹងជ្រើសរើសពី 1 – 5 លេខនៅចន្លោះពី 01 - 80 ។ ប្រព័ន្ធនឹងដក 20 បាល់លេក្នុងចន្លោះពី 01 - 80 ។ អត្រាទូទាត់គឺអាស្រ័យលើគ្រប់ចំនួនលទ្ធផលបើប្រៀបធៀបជាមួយគ្រប់លេខដែលអ្នកលេងបានជ្រើសរើស។ ភាពតជាប់គ្នារបស់គ្រប់លេខមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់អត្រាទូទាត់ឡើយ។

តារាងអត្រាទូទាត់:

ប្រភេទភ្នាល់

រើស 5 លេខ

រើស 4 លេខ

រើស 3 លេខ

រើស 2 លេខ

រើស 1 លេខ

ត្រូវ 5

251

/

/

/

/

ត្រូវ 4

21

51

/

/

/

ត្រូវ 3

3

6

20.3

/

/

ត្រូវ 2

/

2

2.3

10.3

/

ត្រូវ 1

/

/

/

/

3.3

មិនត្រូវ

/

/

/

/

/

ឧទាហរណ៍

លទ្ធផលដក: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 និង 76 ។

ជ្រើសរើស: 10, 20, 30, & 66

លទ្ធផលភ្នាល់: ជ្រើសរើស 4 លេខ ត្រូវ 3 លេខ(10,20 & 66

ប្រាក់ភ្នាល់: 50 VND

ប្រាក់សងមកវិញ: 50 VND x 6.0 = 300 VND

ប្រាក់សងមកវិញ

ប្រភេទភ្នាល់/ជ្រើសរើស

ប្រាក់សងមកវិញ%

Sic

97.51%

Bo

97.51%

សរុប 810

47.48%

សេស

97.5%

គូ

97.5%

គ្រប់លេខសេស

91.63%

គ្រប់លេខគូ

91.63%

ស្មើ

87.83%

លើ

91.63%

ក្រោម

91.63%

KIM

94.31%

ROSE

92.70%

HYDRAULIC

93.13%

FIRE

93.56%

TURN

96.16%

ធំ/សេស

92.94%

ធំ/គូ

92.13%

តូច/សេស

92.94%

តូច/គូ

92.13%

គុជខ្យង– 1 លេខ

82.50%

គុជខ្យង– 2 លេខ

61.93%

គុជខ្យង– 3 លេខ

60.08%

គុជខ្យង– 4 លេខ

84.10%

គុជខ្យង– 5 លេខ

66.76%

 

 Golden Flower គឺមួយក្នុងចំណោមប្រភេទបៀដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅទូទាំងប្រទេស។ វាបានគេហៅថា Win three cards ប្រើប្រាស់ហ៊ូបៀមិនមាន 2 សន្លឹកបៀ Jocker សរុបមាន 52 សន្លឹកបៀ។ អ្នកលេងបានចែក 3 សន្លឹកបៀនិងប្រៀបធៀបសន្លឹកបៀជាមួយអ្នកលេងផ្សេងទៀត ល្បែងនេះគឺសាមញ្ញនិងងាយស្រួលលេង។ នៅក្នុងក្ដារបៀអ្នកលេងអាចភ្នាល់ Dragon ឬ Phoenix និងសន្លឹកបៀពិសេសផ្សេងៗទៀត។

ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់ការឈ្នះ

គោលបំណងរបស់ល្បែងនេះគឺប្រៀបធៀបសន្លឹករវាង Dragon និង Phoenix សន្លឹកធំជាងនឹងឈ្នះ សន្លឹកតូចជាងនឹងចាញ់។ អ្នកលេងអាចឈ្នះដោយផ្អែកលើការភ្នាល់ឲ្យសន្លឹកធំជាងឬប្រភេទរបស់សន្លឹកបៀ។

ណែនាំរបៀបលេងនិងគ្រប់ជ្រើសរើសការភ្នាល់

ជ្រើសតម្លៃអ្នកលេងចង់ដាក់ភ្នាល់និងផ្ទេរវាទៅទីតាំងភ្នាល់(Pair 8 Plus/Flush/Straight/Three of a kind/Straight Flush)។

នៅពេលអ្នកលេងកំពុងភ្នាល់អ្នកចែកបៀចែក 3 សន្លឹកបៀដល់ Dragon និង Phoenix ។

បន្ទាប់ពីរយៈពេលការភ្នាល់បានបញ្ចប់អ្នកចែកបៀនឹងស្កេនសន្លឹកបៀនីមួយៗ។

ប្រៀបធៀបគ្រប់ប្រភេទសន្លឹកបៀរវាង Dragon និង Phoenix ដើម្បីសម្រេចការឈ្នះឬចាញ់។

ច្បាប់លេង

ល្បែងនេះប្រើ 52 សន្លឹកបៀ (លើកលែងសន្លឹក Jocker) ។ ចែក 3 សន្លឹកដល់ Dragon និង Phoenix ក្ដារបៀនីមួយៗ។ ប្រៀបធៀបជាមួយសន្លឹកបៀនីមួយៗមុនបន្ទាប់មកប្រៀបធៀបតម្លៃរបស់សន្លឹកបៀដើម្បីសម្រេចការឈ្នះឬចាញ់បើតម្លៃរបស់សន្លឹកបៀដូចគ្នា។ ប្រសិនចំណាត់ថ្នាក់របស់សន្លឹកបៀនីមួយៗរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ 3 សន្លឹកបៀរវាង Dragon និង Phoenix គឺស្មើគ្នានោះលទ្ធផលគឺស្មើប្រាក់ភ្នាល់នឹងទូទាត់សង។

អ្នកលេងមានច្រើនជម្រើសភ្នាល់ដូចជាពត៌មានខាងក្រោម:

Dragon

Phoenix

Pair 8 Plus

(ផែ 9- ផែ A, ធាតុដូចគ្នា, រៀង, 3 សន្លឹក, រៀងធាតុដូចគ្នា)

រៀង

ធាតុដូចគ្នា

រៀងធាតុដូចគ្នា

3 សន្លឹក

ចំណាំ: ប្រសិនបើអ្នកលេងជ្រើសរើសការភ្នាល់នៅ Dragon ឬ Phoenix ក្នុងពេលតែមួយក្ដារភ្នាល់នឹងបានគិតជាក្ដារភ្នាល់ធានា។

គ្រប់ប្រភេទបៀ

235

បីសន្លឹកបៀជា 2, 3, 5 ធាតុខុសគ្នា

cards

3 សន្លឹក

បីសន្លឹកបៀមានតម្លៃដូចគ្នា

cards

រៀងធាតុដូចគ្នា

បីសន្លឹកបៀមានធាតុដូចគ្នាជាប់គ្នា

cards

ធាតុដូចគ្នា

បីសន្លឹកបៀមានធាតុដូចគ្នា.

cards

រៀង

បីសន្លឹកបៀជាប់គ្នា

cards

ផែ

ពីរសន្លឹកបៀដូចគ្នា

cards

សន្លឹកបៀខ្ពស់បំផុត

មិនមែនគ្រប់ករណីខាងលើ

 

ធំ/តូច

ចំណាត់ថ្នាក់បៀ

A > K > Q > J > 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 ,ធាតុមិនប៉ះពាល់ដល់តម្លៃបៀ

cards

3 សន្លឹក> រៀងធាតុដូចគ្នា> ធាតុដូចគ្នា> រៀង> 1 ផែ > សន្លឹកបៀខ្ពស់បំផុត

235 > 3 សន្លឹក

235 ប្រភេទបៀនេះធំជាងប្រភេទបៀ 3 សន្លឹក

សន្លឹកបៀខ្ពស់បំផុត> 235

នៅពេលគ្មានមាន 3 សន្លឹកក្នុងក្ដារបៀ 235 គឺជាប្រភេទតូចជាងគេ

1 ផែ

នៅក្នុងក្ដារបៀប្រសិនបើ Dragon និង Phoenix មានមួយផែនោះ អ្នកលេងត្រូវប្រៀបធៀបតម្លៃរបស់ផែបៀ

ប្រសិនបើតម្លៃស្មើគ្នា បន្ទាប់មកអាចប្រៀបធៀបជាមួយតម្លៃរបស់សន្លឹកបៀនៅសល់

3 សន្លឹក, រៀង, សន្លឹកបៀខ្ពស់បំផុត

នៅក្នុង 3 សន្លឹកទាំងនេះអ្នកលេងត្រូវប្រៀបធៀបតម្លៃធំបំផុតរបស់នៃសន្លឹកបៀ។ បន្ទាប់មកប្រសិនបើមានតម្លៃ

ដូចគ្នាធំបំផុតទើបប្រៀបធៀបតម្លៃធំទីពីរហើយបន្ត។

រៀងធាតុដូចគ្នា, រៀង

AKQ> KQJ> ......> 432> 32A

(ចំណាំ: តែនៅពេលរៀងធាតុដូចគ្នានិងរៀងលេចឡើង សន្លឹកបៀ Ace មិនបានគិតជា 1 ពិន្ទុឬ 11 ពិន្ទុ

ប៉ុន្តែគ្រប់ប្រភេទបៀនៅសល់ Ace បានគិតជា 11 ពិន្ទុ)

ទូទាត់:

ប្រភេទភ្នាល់

ទូទាត់:

Dragon

1:0.95

Phoenix

1:0.95

Pair 8 Plus (រួមមានផែ 9- ផែ A / រៀង /រៀងធាតុដូចគ្នា /3 សន្លឹក)

1:2

រៀង

1:7

ធាតុដូចគ្នា

1:8

រៀងធាតុដូចគ្នា

1:100

3 សន្លឹក

1:120

ចំណាំ: អ្នកលេងនៅពេលភ្នាល់ណាមួយលើប្រភេទបៀ បានពិនិត្យការឈ្នះនៅពេលសន្លឹកដូចគ្នាជាមួយប្រភេទបានភ្នាល់តែប៉ុណ្ណោះ។

ឧទាហរណ៍:

អ្នកលេងដាក់ឲ្យ "រៀង" ប្រសិនបើ Dragon ឈ្នះជាមួយនឹង "រៀង" ការទូទាត់នឹងជា 1: 7

អ្នកលេងភ្នាល់ឲ្យ "រៀង", លទ្ធផលបៀក្រោយរបស់ Dragon ជា "រៀង" និងបៀរបស់ Phoenix ជា "ធាតុដូចគ្នា" បន្ទាប់មកអ្នកលេងភ្នាល់ឲ្យ "រៀង" នឹងបានគិតគឺចាញ់។

ចំណាំ:

- អប្បបរមានិងអតិបរមាភ្នាល់អាស្រ័យលើដែនកំណត់តុភ្នាល់។ អ្នកលេងអាចភ្នាល់ក្នុងចំណោមដែនកំណត់របស់តុលេងនិងដែនកំណត់ផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯង ។ ប្រសិនបើអ្នកលេងចង់កំណត់ដែនកំណត់ការភ្នាល់របស់ខ្លួនឯងសូមទាក់ទងមកជំនួយផ្នែកបំរើអតិថិជន។

- នៅពេលសន្លឹកបៀបានដោះស្រាយដោយអ្នកចែកបៀ ប្រព័ន្ធអាចឬមិនអាចស្គាល់សន្លឹកបៀ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធមិនអាចស្គាល់បានសន្លឹកបៀ អ្នកចែកបៀនឹងស្កេនសន្លឹកបៀម្តងទៀតរហូតដល់ប្រព័ន្ធស្គាល់បានសន្លឹកបៀ (ប្រសិនបើប្រព័ន្ធនៅតែមិនអាចស្គាល់បានសន្លឹកបៀនោះ ក្ដារបៀបច្ចុប្បន្ននឹងបានលុបចោលនិងទាំងអស់ប្រាក់ភ្នាល់ត្រូវបានទូទាត់សងវិញ)។

- ក្នុងករណីដំណោះស្រាយមិនល្អ ដំណោះស្រាយនឹងផ្អែកលើលទ្ធផលរបស់វីដេអូបច្ចុប្បន្ន។

-ប្រសិនបើបន្ទាត់មានកំហុសឈានដល់ក្ដារបៀមិនអាចបញ្ចប់ ប្រព័ន្ធនឹងលុបចោលក្ដារបៀដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងទឹកប្រាក់ភ្នាល់ទាំងមូលនឹងបានទូទាត់សងឲ្យអ្នកលេងវិញ។ 

Liar Dice គឺជាល្បែងឡុកឡាក់ពេញនិយមនៅអាស៊ី។ អ្នកលេងអាចដាំគ្រាប់ឡុកឡាក់ដើម្បីយកបានឱកាសនិងចូលរួមប្រកួតជាមួយអ្នកលេងទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោក។ តោះមើលអ្នកណាជាគ្រូនៃការបោកប្រាស់ក្នុងល្បែងនេះ។

ដំណើរការល្បែង

អ្នកលេងនីមួយៗនឹងបានចែក 5 គ្រាប់ឡុកឡាក់

មានចំនួនប្រាំមួយតម្លៃក្នុងគ្រាប់ឡុកឡាក់នីមួយៗ តម្លៃរបស់វាតាមលំដាប់ថយចុះគឺ: (1)> (6)> (5)> (4)> (3)> (2) ។

 

(1) គឺឡុកឡាក់ Wild (បានជំនួសដោយតម្លៃណាមួយសម្រាប់មុខគ្រាប់ឡុកឡាក់នីមួយៗ) លុះត្រាតែ (1) ឬមានតែមួយបានហៅ។ ឧទាហរណ៍: ប្រសិនបើអ្នកលេងមានបី (1), (1) លែងជំនួសតម្លៃឲ្យគ្រាប់ឡុកឡាក់ណាទៀតទេ។

 

អ្នកលេងដំបូងត្រូវបង្ហាញតម្លៃនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ (ឧទាហរណ៍ (1) (5) ។ ល។ ) និងភ្ជាប់តាមបរិមាណ ។ អ្នកលេងត្រូវការព្យាករណ៍លទ្ធផលនៃគ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំងអស់ដែលនឹងបង្ហាញ។ ឧទាហរណ៍ ពីរកូន (4) បីកូន (2 នាក់) ។ ចំនួនដែលផ្តល់ដោយអ្នកលេងទី 1 មិនត្រូវតិចជាង 2 ។

 

អ្នកលេងបន្ទាប់ត្រូវការធ្វើការព្យាករណ៍ជាមួយនឹងពិន្ទុខ្ពស់ជាងឬស្នើសុំបើកឡុកឡាក់នៅក្នុងដៃ:

 

របៀបហៅគ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាង

 

វិធីដើម្បីហៅឡុកឡាក់មានតម្លៃធំជាងឬបរិមាណច្រើនជាងនេះ។ ឧទាហរណ៍: បី (5) ធំជាងពីរ (6) បួន (1) ធំជាងបួន (6) ។ អ្នកលេងពីរនាក់បង្វិលគ្នារហូតដល់ពេលណាអ្នកលេងជ្រើសរើស Reveal Dice (បើកឡុកឡាក់)។

 

Reveal Dice (បើកឡុកឡាក់)

អ្នកលេងអាចបញ្ហាប្រឈមនឹងព្យាករណ៍ចុងក្រោយហើយអ្នកលេងទាំងអស់នឹងត្រូវបើកឡុកឡាក់ក្នុងដៃ។ ប្រសិនបើចំនួនពិន្ទុនិងចំនួនលេខលើសពេក នោះអ្នកលេងនឹងឈ្នះ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើការព្យាករណ៍មិនត្រូវគ្នាអ្នកដែលស្នើសុំបើកគ្រាប់ឡុកឡាក់នឹងឈ្នះ។

 

ការទូទាត់

អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានទូទាត់ 1: 1 (នឹងដកម្រៃជើងសារ 3%) ។ អ្នកចាញ់នឹងចាញ់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ទាំងមូល។

 

ផ្តាច់ចេញពីល្បែងឬមិនដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់

 

ប្រសិនបើអ្នកលេងណាម្នាក់បានផ្តាច់នៅពេលដែលកំពុងស្វែងរកអ្នកលេងផ្សេងទៀតនោះហ្គេមនឹងត្រូវបានលុបចោលហើយអ្នកលេងនឹងមិនបានគិតថ្លៃសេវា។

 

បន្ទាប់ពីមានអ្នកលេង 2 នាក់នៅលើតុជុំប្រកួតនឹងបន្តដោយមិនគិតពីការផ្តាច់ចេញពីល្បែងឬមិនដំណើរការក្នុងរយៈពេលកំណត់។ ប្រព័ន្ធនឹងធ្វើការព្យាករណ៍ចៃដន្យជំនួសឱ្យអ្នកលេងដោយផ្អែកលើច្បាប់ដូចខាងក្រោម:

 

- ប្រសិនបើអ្នកលេងដំបូងផ្ដល់ចេញការព្យាករណ៍ទាន់ពេលវេលានោះប្រព័ន្ធនឹងផ្តល់ការព្យាករណ៍ចៃដន្យគឹបី (1) ជំនួសឱ្យអ្នកលេង។

- ចាប់ផ្តើមពីជុំទី 2 ប្រព័ន្ធនឹង "Reveal Dice" (បើកឡុកឡាក់) ប្រសិនបើអ្នកលេងមិនធ្វើការសំរេចចិត្តទាន់ពេលវេលា។

- បន្ទាប់ពីការផ្តាច់ឬចេញពីហ្គេមអ្នកលេងអាចចូលលេងហ្គេមវិញដើម្បីបន្តហ្គេមប្រសិនបើបានភ្ជាប់ឡើងវិញ។

0.05836 sec| 2247.836 kb