គោលនយោបាយសម្ងាត់

គោលការណ៍នេះត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយ Ongame888.com

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននៅលើអនឡាញគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាការពារគ្រប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយអតិថិជនទុកចិត្តក្នុងការរីករាយជាមួយហ្គេមអនឡាញនៅ Ongame888.com ។

នៅពេលណាមួយ Ongame888.com តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំនិងសិទ្ធិរបស់អតិថិជនតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាការពន្យល់អំពីគោលនយោបាយសម្ងាត់ជាមួយព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំតម្រូវឱ្យអតិថិជនផ្ដល់:

- សេចក្តីណែនាំ

- តើព័ត៌មានចាំបាច់និងមានគោលបំណងអ្វី?

- រក្សាសម្ងាត់

- ប្រើប្រាស់និងទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

- រក្សាសម្ងាត់ទិន្នន័យ

- ដែនកំណត់រក្សាសម្ងាត់

- តើអ្នកណាទទួលបានព័ត៌មានរបស់អតិថិជន?

- ការត្រួតពិនិត្យ

- ចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននិងសិទ្ធិរបស់អតិថិជន

- ការផ្សព្វផ្សាយនិងការបដិសេធ

- យល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍រក្សាសម្ងាត់

- មតិយោបល់និងចម្ងល់

សេចក្តីណែនាំ

វេបសាយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Ongame888 ។ យើងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរក្សាសម្ងាត់របស់អតិថិជន។ យើងចង់ផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវសាវាកម្មដែលមានសុវត្ថភាពបំផុតនិងបរិយាកាសកំសាន្តគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត។ យើងខ្ញុំតម្រូវឱ្យអតិថិជនអានឲ្យច្បាស់គោលនយោបាយរក្សាសម្ងាត់("គោលនយោបាយ") របស់យើងខ្ញុំដើម្បីដឹងពីរបៀបដែលយើងខ្ញុំប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន។

ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវសេវាកម្មពេញលេញយើងខ្ញុំជួនកាលយើងខ្ញុំស្នើសុំឱ្យអតិថិជនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ គោលការណ៍នេះរួមទាំងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានផ្តល់នៅពេលអតិថិជនប្រើសេវាកម្ម Ongame888.com ។

អតិថិជនអាចដាក់ស្នើផ្ញើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលណាក៏បាន(ឧទាហរណ៍ៈ ឈ្មោះត្រកូល អាស័យដ្ឋាន អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ឬព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ) នៅពេលអតិថិជនប្រើប្រាស់សាវាកម្មនិងវេបសា។ នៅពេលទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនយើងខ្ញុំនឹងរក្សាទុកវាតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្ន។ នៅពេលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន យើងខ្ញុំនឹងគោរពតាមច្បាប់ជាមួយនឹងការថែទាំខ្ពស់បំផុតយោងតាមបទដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំក៏អាចតាមដានការប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់អតិថិជនផងដែរ។ វាអាចបានដោយការត្រួតពិនិត្យលើចំនួនដងដែលអតិថិជនចូលទៅកាន់វេបសាយ វេបសាយដែលអតិថិជនទៅកាន់និងឈ្មោះដែនប្រភពរបស់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់។ ព័ត៌មាននេះនឹងជួយយើងខ្ញុំបង្កើតឯកសារអតិថិជន។ ទិន្នន័យនឹងត្រូវបានសរុបឬស្ថិតិនៅក្នុងសំណុំជាទិន្នន័យដែលមានន័យថាយើងខ្ញុំមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនម្នាក់ៗ។

តើព័ត៌មានចាំបាច់និងមានគោលបំណងអ្វី?

នៅពេលដែលអតិថិជនចុះឈ្មោះគណនីនៅ Ongame888.com យើងខ្ញុំអាចទាមទារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា ឈ្មោះអាសយដ្ឋានផ្ទះ អ៊ីម៉ែល ការចូលលេខសម្ងាត់ និងការបញ្ជាក់អាយុរបស់អតិថិជនគ្រប់ 18 ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះ។ ក្នុងករណីអតិថិជនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសដែលកំណត់អាយុស្របច្បាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Ongame888.com គឺធំជាង 18 ។ យើងខ្ញុំអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការនិងម្តងម្កាលផ្ញើព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការឬព្រឹត្តិប័ត្រដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មថែទាំអតិថិជននិងសេវាកម្មហ្គេម។ ក្នុងករណីដែលយើងខ្ញុំផ្ញើព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានហើយអតិថិជនមិនចង់ទទួលវាអតិថិជនអាចបញ្ឈប់ការទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានដោយធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយ។ លើសពីនេះ ការផ្តល់ព័ត៌មានគណនីផ្ទៀងផ្ទាត់មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះព័ត៌មាននេះនឹងបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការនិងគោលបំណងផ្សេងទៀតដែលបានលើកឡើងខាងលើ។

អតិថិជនអាចផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគណនីដោយចុចលើប៊ូតុងគណនីនៅក្នុងកម្មវិធីដែលទាញយក។

រក្សាសម្ងាត់

Ongame888.com បានប្តេជ្ញាថានឹងខិតខំការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ព័ត៌មានទូទៅ និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទទួលបានពីអតិថិជនហើយយើងខ្ញុំនឹងមិនប្រាប់ព័ត៌មាននេះដល់អ្នកណាម្នាក់ក្រៅពី Ongame888.com។ លើកលែងតែករណីដែលមានចែងក្នុងគោលនយោបាយនេះ។

បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ Ongame888.com ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃគោលនយោបាយ។ គោលនយោបាយចែងថាបុគ្គលិកត្រូវបានតម្រូវឱ្យរក្សាព័ត៌មានរបស់អតិថិជនជាការសម្ងាត់។ កាតព្វកិច្ចនេះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បុគ្គលិកដែលបានឈប់ធ្វើការពី Ongame888.com ។

អតិថិជនក៏ត្រូវរក្សាព័ត៌មានខ្លួនឯងផង។ លេខសម្ងាត់ចូលប្រើគណនី Ongame888.com គឺជាព័ត៌មានសម្ងាត់អតិថិជនមិនត្រូវផ្តល់ឬផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកដទៃដឹងព័ត៌មាននេះ។

ប្រើប្រាស់និងទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

នៅពេលដែលអតិថិជនផ្គត់ផ្គង់នូវពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យ Ongame888.com យើងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះស្របច្បាប់។ យើងខ្ញុំត្រូវប្រមូលព័ត៌មាននេះដោយភាពច្បាស់លាស់ ហើយប្រាប់ថាព័ត៌មានទាំងនេះនឹងត្រូវបានប្រើយ៉ាងណាហើយជូនដំណឹងឲ្យអតិថិជនដឹងប្រសិនបើយើងខ្ញុំផ្ទេរព័ត៌មាននេះទៅភាគីទីបី។

ច្បាប់ការពារទិន្នន័យតម្រូវឱ្យយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ពីមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យការដោះស្រាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន។ មុនដំបូងយើងខ្ញុំត្រូវការដោះស្រាយព័ត៌មានដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងខណៈពេលដែលអតិថិជនប្រើផលិតផលវេបសាយនិងផលិតផលទាំងអស់របស់ Ongame888.com ។ ការដោះស្រាយនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចសហការរវាងអតិថិជននិងយើងខ្ញុំ។ មូលដ្ឋានច្បាប់ផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អតិថិជន។ មូលហេតុផ្សេងទៀតរួមមានយើងខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវស្របច្បាប់ឬបទប្បញ្ញត្តិដើម្បីដោះស្រាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននៅពេលអតិថិជនប្រើគេហទំព័រនិងផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំឬក្នុងករណីមានផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់សម្រាប់សកម្មពាក្យបណ្តឹង។

យើងខ្ញុំប្រើព័ត៌មានរបស់អតិថិជនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម:

- អត្តសញ្ញាណអតិថិជននិងគណនីចុះឈ្មោះ

- ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម

- វិភាគស្ថិតិ

- ទីផ្សារ - សូមមើលផ្នែក "ទីផ្សារនិងការបដិសេធ" ខាងក្រោម

- ការបង្ការដោះស្រាយធ្វើក្លែងក្លាយឯកសារ

- ជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរនៅលើវេបសាយនិងផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អតិថិជន

- រក្សាសម្ងាត់សុវត្ថិភាពគណនី

- Update សេវាកម្ម

- គោរពតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់និង/ឬបទបញ្ញត្តិ

ក្នុងករណីខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំធានាថានឹងជូនដំណឹងឲ្យអតិថិជនមុនពេលដែលត្រូវការប្រើព័ត៌មានរបស់អតិថិជនសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។ អតិថិជនក៏មានសិទ្ធិក្នុងការមិនយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោមនេះ

យើងខ្ញុំអាចនឹងទាក់ទងមកអតិថិជន:

- ទាក់ទងមកមុខងារសេវាកម្មតាំងនេះដែលអតិថជនចុះឈ្មោះដើម្បីធានាអាចផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មជូនដល់អតិថិជន

- នៅពេលអតិថិជនចង់ទទួលថែមព័ត៌មានផ្សេង

- នៅពេលដែលតម្រូវអតិថិជនឆ្លើយតបនឹងតារាងស្ទង់មតិសេវាកម្ម (មិនទាមទារ)

- សម្រាប់គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងការយល់ព្រមរបស់អតិថិជន (សូមមើលខាងក្រោម)

ព័ត៌មានរបស់អតិថិជនត្រូវបានរក្សាសម្ងាត់លើកលែងតែក្នុងករណីការបង្ហាញជាតម្រូវឬអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ (ឧទាហរណ៍ៈ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ច ឬដូចដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោមនៅពេលមានការបំពានឬមាតិកាមិនសមរម្យនៅលើវេបសាយ) ឬពិពណ៌នាខាងក្រោមទាក់ទងដល់ដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ។ ជាធម្មតាយើងខ្ញុំប្រើតែព័ត៌មានរបស់អតិថិជននៅក្នុង Ongame888.com; ប៉ុន្តែជួនកាលយើងខ្ញុំអាចតម្រូវឱ្យភាគីទីបីដោះស្រាយព័ត៌មាននេះ (ឧទាហរណ៍ៈ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំព័រដើម សេវាកម្មថែទាំ ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យឥណទាននិងសុវត្ថិភាព) ។ យើងខ្ញុំអាចប្រើភាគីទីបីដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យគ្រប់ឧបករណ៍ដែលអតិថិជនប្រើនៅពេលចូលប្រើសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំក្នុងគោលបំណងពិនិត្យហានិភ័យនិងការពារឲ្យអតិថិជនផ្ទាល់។ ការស្វែងរកអាចរួមមានការដំឡើង cookie ឬឯកសារនៅក្នុងឧបករណ៍របស់អតិថិជនដើម្បីប្រមូលនិងដោះស្រាយព័ត៌មានបច្ចេកទេសនៅលើឧបករណ៍នេះ។ ភាគីទីបីនឹងតម្រូវឱ្យធ្វើតាមការណែនាំយ៉ាងតឹងរឹងរបស់យើងខ្ញុំហើយមិនប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឡើយ។

យើងខ្ញុំក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនជាមួយដៃគូសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដូចបានពណ៌នាខាងក្រោម។

ប្រសិនបើយើងខ្ញុំសង្ស័យថាអតិថិជនបំពានឬមានទំនងបំពានលើបទបញ្ជារបស់ Isle of Man យើងខ្ញុំអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនដើម្បីជូនដំណឹងទៅភាគីទីបីដែលដូចជាមេរបស់អតិថិជន។ ស្ថាប័នអប់រំ ឬទីភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ច ... អំពីមាតិកានិងឥរិយាបថរបស់អតិថិជន។

ព័ត៌មានរបស់អតិថិជនត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងខ្ញុំ ដរាបណាអតិថិជននៅតែប្រើសេវាកម្មនិងការបំផ្លាញព័ត៌មាននៅពេលគោលបំណងប្រើប្រាស់បានបញ្ចប់ឬនៅពេលអ្នកមិនចង់នៅជាសមាជិក Ongame888.com។  អាស្រ័យលើច្បាប់រក្សាព័ត៌មាននិងតម្រូវការកែតម្រូវ។ ប៉ុន្តែ ដោយសារហេតុផលសុវត្ថិភាពយើងខ្ញុំអាចរក្សាទុកមាតិកាផ្លាស់ប្តូរ (រួមទាំងមាតិកាមេ ឈ្មោះសមាជិក កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលា) ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់វេបសាយ Ongame888.com សម្រាប់រយៈពេល 12 ខែ។ ក្នុងករណីពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបំរើឲ្យអ្នកដែលមិនបានចុះឈ្មោះប៉ុន្តែមានចូលរួមក្នុងសេវាកម្មរបស់ Ongame888.com (ឧទាហរណ៍ការប្រកួតប្រជែង) ព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលដែលត្រូវការសេវាកម្មដំណើរការធម្មតា។

យើងខ្ញុំសន្យាថារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់នឹងត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ស្របតាមច្បាប់រក្សាសម្ងាត់ទិន្នន័យទាក់ទង់។

Isle of Man មិនមែនជាសហភាពអឺរ៉ុបទេ ប៉ុន្តែគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថា Isle of Man មានកម្រិតការពារទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាព។

រក្សាសម្ងាត់ទិន្នន័យ

យើងខ្ញុំប្រើបច្ចេកទេសដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អតិថិជន

ឧទាហរណ៍:

- ការចូលប្រើគណនីត្រូវបានពិនិត្យដោយលេខសម្ងាត់និងឈ្មោះអ្នកប្រើដែលជាព័ត៌មានតែមួយគត់ដែលអតិថិជន

- ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនត្រូវបានផ្ទុកនៅលើម៉ាស៊ីនរក្សាសម្ងាត់

យើងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អតិថិជន។ ប៉ុន្តែសាអតិថិជនយល់ដឹងថាការប្រើអ៊ីនធឺរណែតមិនបានរក្សាការសម្ងាត់ដាច់ខាតដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចធានាសុវត្ថិភាពឬព័ត៌មានពេញលេញនៃព័ត៌មានដែលបានផ្ទេរឬទទួលបានពីអតិថិជនតាមរយៈ អ៊ីនធឺណិត។ អតិថិជនទទួលយកហានិភ័យនៅពេលផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មាននិងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីនធឺណែត។ ហើយយើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពានរក្សាសម្ងាត់ណាមួយទេលុះត្រាតែយើងមិនធានានូវវិធានការបច្ចេកទេសសមស្របតាមការតម្រូវដោយច្បាប់ការពារទិន្នន័យដែលអាចអនុវត្តបាន។

ដែនកំណត់រក្សាសម្ងាត់

តាមរបៀបសន្ដិសុខបទបញ្ជានិងច្បាប់បច្ចុប្បន្នក្នុងករណីខ្លះ Ongame888.com អាចនឹងបានតម្រូវឱ្យបង្ហាញព័ត៌មានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន។ Ongame888.com នឹងព្យាយាមអស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយការបង្ហាញព័ត៌មាននៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម:

- នៅពេល Ongame888.com ជឿជាក់ថាការបង្ហាញព័ត៌មានគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីបំរើសតុលាការ ការផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានតាមបញ្ជារបស់តុលាការឬដំណើរការច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ឬ

- នៅពេលត្រូវការអត្តសញ្ញាណ ទាក់ទងឬធ្វើវិធានការផ្លូវច្បាប់សម្រាប់នឹងបុគ្គលឬអង្គការការពារនិង/ឬអនុវត្តផលប្រយោជន៍របស់ Ongame888.com ..

លើសពីនេះយើងខ្ញុំត្រូវបានអនុញ្ញាតនិងបានអតិថិជនអនុញ្ញាតដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះ ឈ្មោះផ្លូវ ឈ្មោះទីក្រុង លេខកូដប្រៃសណីយ៍ ប្រទេស លេខទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល និងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទៅឱ្យភាគីទីបីជាជាភ្នាក់ងាររបស់ Ongame888.com ប្រសិនបើយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាវាចាំបាច់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតការក្លែងបន្លំឯកសារដែលបំពានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា បំពានសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយផ្សេងទៀតឬសកម្មភាពនាំឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវស្របច្បាប់របស់យើងខ្ញុំ។

តើអ្នកណាទទួលបានព័ត៌មានរបស់អតិថិជន?

ក្រៅពីសិទ្ធិអាចបង្ហាញព័ត៌មាននៅក្នុងករណីចាំបាច់ចំពោះភាគីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើយើងខ្ញុំអាចផ្តល់ព័ត៌មានរបស់អតិថិជនតាមរយៈជាសមាជិករបស់ Ongame888.com ទៅកាន់បុគ្គលិករបស់យើងខ្ញុំឬបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានតំណជាមួយ Ongame888.com ក៏ដូចជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មឲ្យយើងខ្ញុំ (រួមទាំងផ្នែកអំពីធានាសុវត្ថិភាព ឥណទាន ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងផ្នែកផ្សេងទៀតដែលអាចពាក់ព័ន្ធ) ។ អន្តរការីទាំងនេះអាចពិនិត្យនិងរក្សាទុកព័ត៌មានលំអិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យដែលយើងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យឱ្យ (ព័ត៌មានទូទៅឬឯកជន) ។

យើងខ្ញុំក៏អាចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអតិថិជនទៅខាងអន្តរការីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យផ្នែកសេវាកម្មផងដែរ។ អតិថិជនត្រូវយល់ព្រមលើដំណើរការដែលយើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូន ប្រើនិងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអតិថិនផ្តល់ឱ្យយើងខ្ញុំឬទៅឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាអន្តរការី។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានរក្សាទុកដោយយើងខ្ញុំឬអន្តរការី។ យើងខ្ញុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្អាកឬចាក់សោគណនីសមាជិក Ongame888.com របស់អតិថិជនគ្រប់ពេលដោយផ្អែកលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមានភាពសង្ស័យដែលអតិថិជនឬអន្តរការីផ្គត់ផ្គង់។

ការត្រួតពិនិត្យ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាទុក (ឧទាហរណ៍ ការហៅទូរស័ព្ទ ឬការជជែក និងអ៊ីម៉ែល) ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាគុណភាពសេវាកម្មការពារនិងក្លែងបន្លំឯកសារ។

យើងក៏អាចតាមដានសកម្មភាពផ្ញើប្រាក់និងការដាក់ភ្នាល់របស់អតិថិជនស្របតាមគោលនយោបាយនៃការលេងមានទំនួលខុសត្រូវនិងបទបញ្ញត្តិសង្គម។

ចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននិងសិទ្ធិរបស់អតិថិជន

អតិថិជនមានសិទ្ធិតម្រូវការច្បាប់ថតចម្លងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងខ្ញុំទទួលបានពីអតិថិជននិងដើម្បីតម្រូវការ Update ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ។ តម្រូវការទាំងនេះគឺឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង។

អតិថិជនមានសិទ្ធិស្នើសុំUpdate ឥតគិតថ្លៃគ្រប់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវដោយមិនត្រឹមត្រូវ។ មាតិកាដែលស្នើសុំ:

- សរសេរការស្នើសុំបស់អតិថិជន (ផ្ញើអ៊ីម៉ែលដែលមានប្រធានបទ "កែតម្រូវព័ត៌មាន"); និង

- ភ្ជាប់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (លេខគណនី ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ) និង

- សរសេរច្បាស់ព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដើម្បីកែតម្រូវ; ឬ

- ទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកថែទាំអតិថិជន

អតិថិជនក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំឈប់ប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនសម្រាប់គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយ។ មាតិកាដែលស្នើសុំ:

- សរសេរការស្នើសុំបស់អតិថិជន (គ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីម៉ែលដែលមានប្រធានបទ "បោះបង់ការទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន"); និង

- ភ្ជាប់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (លេខគណនី ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ) ។

ប្រសិនបើអតិថិជនមិនបដិសេធការផ្សព្វផ្សាយទូទៅសម្រាប់ឆានែលផ្សព្វផ្សាយជាក់លាក់មួយ (ឧទាហរណ៍ការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអ៊ីមែលឬទូរស័ព្ទ) សូមសរសេរច្បាស់ឆានែលផ្សព្វផ្សាយដែលអតិថិជនបដិសេធទទួលព័ត៌មាន។

អតិថិជនក៏មានសិទ្ធិសុំឱ្យយើងលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន (ទោះបីជាវាអាស្រ័យលើកាលៈទេសៈ យើងខ្ញុំអាចឬមិនអាចធ្វើវាបាន) ។ មាតិកាដែលស្នើសុំ:

- សរសេរស្នើសុំរបស់អតិថិជន (គ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីម៉ែលដែលមានប្រធានបទ "បោះបង់ការទទួលព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន"); និង

- ភ្ជាប់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (លេខគណនី ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ) ។

អតិថិជនក៏មានសិទ្ធិសុំឱ្យយើងខ្ញុំពន្យល់ពីហេតុផលដែលទាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តអំពីអតិថិជនតាមរយៈមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិ។ មាតិកាដែលស្នើសុំ:

- សរសេរស្នើសុំរបស់អតិថិជន (គ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីម៉ែលមួយដែលមានប្រធានបទ "ដោះស្រាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ"); និង

- ភ្ជាប់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (លេខគណនី ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ) ។

អតិថិជនក៏មានសិទ្ធិក្នុងការដកការយល់ព្រមចំពោះការដោះស្រាយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននៅពេលណាក៏បាន។ ប្រសិនបើអតិថិជនធ្វើដូច្នេះអតិថិជននឹងមិនអាចចូលប្រើផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំបានទេ។ មាតិកាដែលស្នើសុំ:

- សរសេរស្នើសុំរបស់អតិថិជន (គ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីម៉ែលដែលមានប្រធានបទ "ការដកវិញកិច្ចព្រមព្រៀង") និង

- ទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកថែទាំអតិថិជន

- ភ្ជាប់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (លេខគណនីឈ្មោះ អ្នកប្រើប្រាស់ ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ) ។

ការផ្សព្វផ្សាយនិងការបដិសេធ

ប្រសិនបើអតិថិជនជ្រើសរើសយកព័ត៌មានទីផ្សារពីយើងខ្ញុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនអាចត្រូវបានចែករំលែកជាមួយដៃគូ Ongame888.com ហើយលុះត្រាតែអតិថិជនស្នើសុំការបដិសេធយើងខ្ញុំឬអ្នករៀបចំអាចទាក់ទងជាមួយអតិថិជនអំពីផលិតផល សេវាកម្ម កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនតាមរយៈ សារ ទូរស័ព្ទ ទូរសារ អ៊ីម៉ែល ឬវិធីព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដទៃទៀត។

ប្រសិនបើអតិថិជនមិនចង់ទទួលថែមព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយអតិថិជនអាចឈប់គ្រប់ពេល។ សូមមើលផ្នែក "ការចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននិងសិទ្ធិរបស់អតិថិជន" ខាងលើ។

សូមចំណាំថាការស្នើសុំឈប់ទទួលសារផ្សព្វផ្សាយអាចចំណាយពេលប្រហែល 2 ថ្ងៃធ្វើការទើបមានប្រសិទ្ធិភាព។

ដើម្បីបញ្ឈប់ការទទួលសារផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអ៊ីម៉ែល អតិថិជនសូម :

- ទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកថែទាំអតិថិជន

- Update តាមជម្រើសនៅក្នុងឯកសារគណនី Ongame888.com របស់អតិថិជននៅក្រោម "គណនីរបស់ខ្ញុំ" - ​​"ការកំណត់គណនី" ។

យល់ព្រមចំពោះគោលនយោបាយរក្សាសម្ងាត់

ការបើកគណនីនៅ Ongame888.com មានន័យថាអតិថិជនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍នេះ។ ជូនកាលគោលនយោបាយនឹងត្រូវបាន Update ដូច្នេះអតិថិជនត្រូវការតាមដានជាទៀងទាត់។ នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរយើងខ្ញុំនឹងប្រកាសវានៅលើទំព័រនេះ។ អតិថិជនបន្តការប្រើប្រាស់លើវេបសាយនិងសេវាកម្មរបស់ Ongame888.com មានន័យថាការទទួលយកលក្ខខណ្ឌថ្មី។ ក្នុងករណីមិនយល់ព្រមជាមួយការផ្លាស់ប្តូរនេះអតិថិជនគួរតែឈប់ប្រើវេបសាយឬសេវាកម្ម។ ប្រសិនបើមានការប៉ះទង្គិចណាមួយរវាងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនិងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នៅទំព័រផ្សេងទៀតរបស់ Ongame888.com នោះលក្ខខណ្ឌថ្មីបំផុតនឹងមានតម្លៃខ្ពស់បំផុត។

មតិយោបល់និងចម្ងល់

ប្រសិនបើអតិថិជនមានចម្ងល់អំពីការដោះស្រាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនអតិថិជនអាចផ្ញើពាក្យបណ្តឹងមកយើងខ្ញុំគ្រប់ពេល។ យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាគោរពសិទ្ធិរបស់អតិថិជនហើយចង់មានឱកាសដើម្បីអតិថិជនមានទំនុកចិត្តក្នុងករណីមានការមិនយល់ស្របកើតឡើង។

Update ចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាឆ្នាំ 2019

0.06270 sec| 1988.242 kb